2014-12-18

Zadania biblioteki

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku wraz z 12 filiami, działającymi w województwie pomorskim, służy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Tworzymy bazę informacyjną, która pełni podwójną funkcję: z jednej strony realizuje zadania biblioteczne, a z drugiej edukacyjne. Swą misję spełniamy poprzez:

 1. gromadzenie, opracowywanie, ochronę, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących głównie:
 • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • programy nauczania i podręczniki szkolne,
 • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,
 1. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 2. prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej,
 3. organizowanie i wspomaganie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych,
 4. wspomaganie procesu samokształcenia za pomocą dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy,
 5. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, regionalnej i europejskiej,
 6. prowadzenie działalności dydaktycznej i kulturalnej,
 7. popularyzowanie wiedzy z zakresu biblioterapii,
 8. promowanie i popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych,
 9. prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej,
 10. współpracę w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotek pedagogicznych,
 11. współpracę z bibliotekami publicznymi, naukowymi i innymi instytucjami kultury,
 12. współpracę z uczelniami wyższymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli,
 13. organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza.

Naszą ambicją jest, by jasno określone cele zawarte w misji były znane i akceptowane przez pracowników i użytkowników biblioteki, a osiągane rezultaty dawały satysfakcję i motywowały do dalszych twórczych działań na rzecz środowiska oświatowego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się