2014-12-11

Statut

STATUT

 

 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

w Gdańsku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej, zwana dalej "Biblioteką", jest jednostką finansowaną z budżetu Województwa Pomorskiego. Biblioteka jest placówką obejmującą zasięgiem swej działalności województwo pomorskie.

Biblioteka działa na podstawie:

1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);

3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz.

825);

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z dnia 19 marca 2013 r. Poz. 369);

6) Uchwały Nr 51/V/99 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku poprzez wydzielenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej jako samodzielnej placówki;

7) niniejszego statutu.

2. Siedzibą Biblioteki jest Gdańsk.

§ 2

Biblioteka używa pieczęci z nazwą: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy  Szkolnej w Gdańsku al. Gen. J. Hallera 14.

§ 3

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

§ 4

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

§ 5

Biblioteka obejmuje zasięgiem swojego działania województwo pomorskie.

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 6

Wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów doskonalenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

§ 7

1. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

f) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

g) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2–5,

h) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

c) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

d) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

 

2. Wspomaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:

1) kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f;

2) strategii województwa pomorskiego,

3) wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

4) realizacji podstaw programowych;

5) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;

6) wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 7) innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

 

3. Wspomaganie, o którym mowa ust. 1 pkt 2, polega na:

1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;

2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

 

4. Biblioteka może ponadto:

1) prowadzić działalność wydawniczą;

2) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie;

3) realizować, w ramach zadań statutowych, programy i projekty ze środków zewnętrznych.

 

Rozdział III

Organy Biblioteki

§ 8

Organami Biblioteki są:

1. Dyrektor Biblioteki, zwany dalej: "Dyrektorem".

2. Rada Pedagogiczna, zwana dalej: "Radą".

§ 9

1. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki.

2. Stanowisko Dyrektora powierza i z niego odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Biblioteki;

2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;

3) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

4) dokonywanie w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli i pracowników niebędacych nauczycielami, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad placówką macierzystą w Gdańsku i jej filiami;

6) realizowanie uchwał Rady, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

7) opracowywanie i przedkładanie Zarządowi Województwa Pomorskiego:

a) sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) planów i sprawozdań finansowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

8) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

9) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 10

1. W Bibliotece tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i z niego odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady.

3. Zakres zadań Wicedyrektora określa w szczególności Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

4. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.

§ 11

1. W Bibliotece działa Rada, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze.

2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

3. Rada działa w oparciu o regulamin swojej działalności.

4. Spory zaistniałe pomiędzy Dyrektorem a Radą rozstrzyga Komisja Pojednawcza złożona z pięciu członków wybranych spośród wszystkich pracowników Biblioteki, w głosowaniu tajnym, na zebraniu ogółu pracowników.

5. Zasady pracy Komisji Pojednawczej określa jej wewnętrzny regulamin.

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna Biblioteki

§ 12

W skład Biblioteki wchodzą:

1) Wydziały:

a) Wydział Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów,

b) Wydział Informacyjno – Bibliograficzny,

c) Wydział Udostępniania Zbiorów,

d) Wydział Zbiorów Specjalnych,

e) Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji,

f) Wydział Finansowo – Księgowy,

g) Wydział Administracyjny.

2) Filie:

a) Filia w Chojnicach,

b) Filia w Gdyni,

c) Filia w Kościerzynie,

d) Filia w Kwidzynie,

e) Filia w Malborku,

f) Filia w Nowym Dworze Gdańskim,

g) Filia w Pruszczu Gdańskim,

h) Filia w Pucku,

i) Filia w Starogardzie Gdańskim,

j) Filia w Sztumie,

k) Filia w Tczewie,

l) Filia w Wejherowie.

§ 13

1. Filiami Biblioteki kierują Kierownicy Filii.

2. Stanowisko Kierownika Filii powierza i z niego odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 3. Szczegółową strukturę Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 14

Filie Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje Samorząd Województwa Pomorskiego po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty, na wniosek Dyrektora Biblioteki, który zasięga w tej sprawie opinii Rady Pedagogicznej.

§ 15

1. Filie, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 2, realizują zadania Biblioteki w rejonach działania określonych w załączniku do niniejszego Statutu.

2. Filie Biblioteki używają nazwy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w ...........................

§ 16

1. Zbiory Biblioteki i warsztat informacyjny udostępnia się czytelnikom zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Biblioteki.

2. Godziny pracy placówek ustala się w zależności od potrzeb środowiska i możliwości kadrowych, o czym stanowi Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

§ 17

Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Biblioteki.

Rozdział V

Pracownicy Biblioteki

§ 18

1. W celu prawidłowego realizowania zadań statutowych oraz właściwego funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Bibliotece zatrudnia się:

1) nauczycieli bibliotekarzy,

2) pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

3. Zadania pracowników Biblioteki określają zakresy czynności.

§ 19

Biblioteka może organizować praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu, na podstawie pisemnego porozumienia Dyrektora Biblioteki, zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.

Rozdział VI

Zbiory biblioteczne

§ 20

1. Biblioteka tworzy księgozbiór prowadząc politykę gromadzenia zbiorów zgodną z przepisami i w miarę otrzymywanych środków finansowych. Księgozbiór może być gromadzony również w formie darów.

2. Biblioteka gromadzi wydawnictwa (piśmiennicze i niepiśmiennicze), pod kątem potrzeb jej użytkowników, obejmujące wszelkie dziedziny wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) nauk pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych;

2) programów, podręczników szkolnych i książek pomocniczych do nauki szkolnej;

3) publikacji naukowych i wydawnictw popularyzujących osiągnięcia nauki w dziedzinach objętych programami szkolnymi różnych typów szkół;

4) literatury pięknej;

5) bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

6) regionu pomorskiego.

3. Biblioteka gromadzi zbiory specjalne (np.: rękopisy, dokumenty szkolne, pomoce dydaktyczne, sprzęty szkolne, wytwory sztuki) stanowiące świadectwo historyczne rozwoju oświaty i kultury w regionie pomorskim.

4. Biblioteka ewidencjonuje i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5. Biblioteka udostępnia zbiory na warunkach określonych w regulaminach zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 21

1. Biblioteka jest jednostką budżetową.

2. Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki zapewnia organ prowadzący.

3. Zasady prowadzenia przez Bibliotekę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 22

Biblioteka gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 23

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 24

Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej PBW w Gdańsku w dniu 02 lipca 2014 r. z mocą obowiązującą od dnia jego uchwalenia.