2014-12-11

Statut

STATUT

 

 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

w Gdańsku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej, zwana dalej "Biblioteką", jest jednostką finansowaną z budżetu Województwa Pomorskiego. Biblioteka jest placówką obejmującą zasięgiem swej działalności województwo pomorskie.

Biblioteka działa na podstawie:

1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);

3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz.

825);

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z dnia 19 marca 2013 r. Poz. 369);

6) Uchwały Nr 51/V/99 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku poprzez wydzielenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej jako samodzielnej placówki;

7) niniejszego statutu.

2. Siedzibą Biblioteki jest Gdańsk.

§ 2

Biblioteka używa pieczęci z nazwą: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy  Szkolnej w Gdańsku al. Gen. J. Hallera 14.

§ 3

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

§ 4

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

§ 5

Biblioteka obejmuje zasięgiem swojego działania województwo pomorskie.

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 6

Wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów doskonalenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

§ 7

1. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

f) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

g) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2–5,

h) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

c) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

d) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

 

2. Wspomaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:

1) kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f;

2) strategii województwa pomorskiego,

3) wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

4) realizacji podstaw programowych;

5) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;

6) wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 7) innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

 

3. Wspomaganie, o którym mowa ust. 1 pkt 2, polega na:

1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;

2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

 

4. Biblioteka może ponadto:

1) prowadzić działalność wydawniczą;

2) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie;

3) realizować, w ramach zadań statutowych, programy i projekty ze środków zewnętrznych.

 

Rozdział III

Organy Biblioteki

§ 8

Organami Biblioteki są:

1. Dyrektor Biblioteki, zwany dalej: "Dyrektorem".

2. Rada Pedagogiczna, zwana dalej: "Radą".

§ 9

1. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki.

2. Stanowisko Dyrektora powierza i z niego odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Biblioteki;

2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;

3) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

4) dokonywanie w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli i pracowników niebędacych nauczycielami, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad placówką macierzystą w Gdańsku i jej filiami;

6) realizowanie uchwał Rady, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

7) opracowywanie i przedkładanie Zarządowi Województwa Pomorskiego:

a) sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) planów i sprawozdań finansowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

8) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

9) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 10

1. W Bibliotece tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i z niego odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady.

3. Zakres zadań Wicedyrektora określa w szczególności Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

4. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.

§ 11

1. W Bibliotece działa Rada, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze.

2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

3. Rada działa w oparciu o regulamin swojej działalności.

4. Spory zaistniałe pomiędzy Dyrektorem a Radą rozstrzyga Komisja Pojednawcza złożona z pięciu członków wybranych spośród wszystkich pracowników Biblioteki, w głosowaniu tajnym, na zebraniu ogółu pracowników.

5. Zasady pracy Komisji Pojednawczej określa jej wewnętrzny regulamin.

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna Biblioteki

§ 12

W skład Biblioteki wchodzą:

1) Wydziały:

a) Wydział Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów,

b) Wydział Informacyjno – Bibliograficzny,

c) Wydział Udostępniania Zbiorów,

d) Wydział Zbiorów Specjalnych,

e) Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji,

f) Wydział Finansowo – Księgowy,

g) Wydział Administracyjny.

2) Filie:

a) Filia w Chojnicach,

b) Filia w Gdyni,

c) Filia w Kościerzynie,

d) Filia w Kwidzynie,

e) Filia w Malborku,

f) Filia w Nowym Dworze Gdańskim,

g) Filia w Pruszczu Gdańskim,

h) Filia w Pucku,

i) Filia w Starogardzie Gdańskim,

j) Filia w Sztumie,

k) Filia w Tczewie,

l) Filia w Wejherowie.

§ 13

1. Filiami Biblioteki kierują Kierownicy Filii.

2. Stanowisko Kierownika Filii powierza i z niego odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 3. Szczegółową strukturę Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 14

Filie Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje Samorząd Województwa Pomorskiego po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty, na wniosek Dyrektora Biblioteki, który zasięga w tej sprawie opinii Rady Pedagogicznej.

§ 15

1. Filie, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 2, realizują zadania Biblioteki w rejonach działania określonych w załączniku do niniejszego Statutu.

2. Filie Biblioteki używają nazwy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w ...........................

§ 16

1. Zbiory Biblioteki i warsztat informacyjny udostępnia się czytelnikom zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Biblioteki.

2. Godziny pracy placówek ustala się w zależności od potrzeb środowiska i możliwości kadrowych, o czym stanowi Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

§ 17

Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Biblioteki.

Rozdział V

Pracownicy Biblioteki

§ 18

1. W celu prawidłowego realizowania zadań statutowych oraz właściwego funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Bibliotece zatrudnia się:

1) nauczycieli bibliotekarzy,

2) pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

3. Zadania pracowników Biblioteki określają zakresy czynności.

§ 19

Biblioteka może organizować praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu, na podstawie pisemnego porozumienia Dyrektora Biblioteki, zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.

Rozdział VI

Zbiory biblioteczne

§ 20

1. Biblioteka tworzy księgozbiór prowadząc politykę gromadzenia zbiorów zgodną z przepisami i w miarę otrzymywanych środków finansowych. Księgozbiór może być gromadzony również w formie darów.

2. Biblioteka gromadzi wydawnictwa (piśmiennicze i niepiśmiennicze), pod kątem potrzeb jej użytkowników, obejmujące wszelkie dziedziny wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) nauk pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych;

2) programów, podręczników szkolnych i książek pomocniczych do nauki szkolnej;

3) publikacji naukowych i wydawnictw popularyzujących osiągnięcia nauki w dziedzinach objętych programami szkolnymi różnych typów szkół;

4) literatury pięknej;

5) bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

6) regionu pomorskiego.

3. Biblioteka gromadzi zbiory specjalne (np.: rękopisy, dokumenty szkolne, pomoce dydaktyczne, sprzęty szkolne, wytwory sztuki) stanowiące świadectwo historyczne rozwoju oświaty i kultury w regionie pomorskim.

4. Biblioteka ewidencjonuje i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5. Biblioteka udostępnia zbiory na warunkach określonych w regulaminach zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 21

1. Biblioteka jest jednostką budżetową.

2. Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki zapewnia organ prowadzący.

3. Zasady prowadzenia przez Bibliotekę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 22

Biblioteka gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 23

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 24

Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej PBW w Gdańsku w dniu 02 lipca 2014 r. z mocą obowiązującą od dnia jego uchwalenia.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się