2017-08-17

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski można składać:

·         osobiście: poniedziałek-piątek: 8.00 - 15.00

·         pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl

·         faksem na nr (58) 341 70 87

·         pisemnie na adres: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

al. Gen. J. Hallera 14

80-401 Gdańsk

 

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.).

W sprawie skarg i wniosków

dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

przyjmuje w dniach:

 

poniedziałek   godz. 15.00 – 15.15

        czwartek  godz. 14.00 – 15.00

 

I piętro, pokój 214